Scroll to top

INFRACLIMA a vedecký spolok PROEXACT pre 21.storočie

ProExact

Nezávislý vědecký spolek, jehož hlavním cílem je realizace nové Energeticko-ekologické vize pro 21. století.

Fascinující vývoj moderních technologií posouvá lidskou společnost mílovými kroky vstříc blikající digitální budoucnosti. Každý je online a každou informaci lze ve stejné chvíli sdílet s kýmkoliv na celém světě. Jedním z paradoxů tohoto vývoje však zůstává skutečnost, že na jedné straně jsme účastníky pokračující vědecké revoluce (zejména v informačních technologiích a výpočetní technice), kde kapacita a výkon rostou exponenciálně, ale na straně druhé – ani současná věda nedokáže vymýtit tisíciletý fenomén škodlivosti kouřících komínů. Jenom v České republice přitom ročně umírají na otravu oxidem uhelnatým téměř dvě stovky lidí, další zahynou při požárech a další možná tisíce jich předčasně umírají ve znečištěném ovzduší. Naším zájmem by přitom mělo být využívání primárně energií s minimálními dopady na životní prostředí a nikoliv supervýkonný počítač v kapse od kalhot, nabitý aplikacemi, ale i elektrickou energií z hnědého uhlí.

Cestu k dlouhodobé energetické efektivitě s minimálními dopady na životní prostředí vnímá Spolek Proexact jako nový evoluční proces, oproštěný od zažitých konvencí, módních a politických trendů.

Striktně se přitom distancujeme od různých obecně uznávaných teorií a polopravd, byť často celospolečenských, jež ale v mnoha případech popírají vědecká fakta a poznání. Spolek k problému přistupuje s vědomím, že současná energetická politika bohužel nestojí na přísně vědeckých poznatcích. Naopak, do značné míry podléhá pravidlu, že síla argumentů je dána vlivem politického, společenského či vědeckého postavení – a to na úrovni národní, evropské i celosvětové.

Energetika a ekologie jsou populárními tématy dneška. Příznivci i odpůrci nejrůznějších koncepcí mají svá zaručená řešení a usilují o dostatečnou politickou podporu k jejich uplatnění. Vznikají tak často rychlá a zbrklá politicko-úřednická rozhodnutí o strategických záměrech, při jejichž psaní a schvalování platí, že „přání je otcem myšlenky“. Pro vládnoucí elitu je přitom klíčové deklarovat před veřejností schopnost nalezení a vyřešení problému, stejně jako zajištění veřejných zdrojů na jeho financování. Když se však vysněný výsledek nedostaví, strategie se záhy odmítá a rychle se schvaluje jiná, jejíž efekt je opět vystaven tzv. nepředvídatelným negativním dopadům – tedy vědecké a občanské realitě. Zásadní rozhodnutí jsou tak dělána nikoliv správně – tedy vědecky, ale spíše politicky.

Skutečně pozitivní je samotná skutečnost, že energetika a její dopady na životní prostředí jsou aktuálním problémem občanské společnosti, že se lidé zajímají o svět kolem sebe, o své životní prostředí a náklady na jeho udržení. Udržitelný rozvoj je podmínkou dlouhodobého přežití lidské populace. Rozhodnutí, která uděláme dnes, ovlivní kvalitu života našich dětí na dlouhé desítky let.

Kýženou evolucí v této oblasti může být jakýsi RESTART. Zpochybnění či zboření konvenčních řešení, aniž by to však bylo pouhou samoúčelnou negací toho, na čem dnešní energeticko-ekologická koncepce stojí. Zapojení tvůrčí činnosti a tvůrčího myšlení s vyloučením známých omylů. Překonání ignorace a útoků těch, kteří brání současně zavedený stav. Je přitom určitým paradoxem, že brzdou nového poznání může být i samotná věda, která se dle politického zadání nesprávně snaží najít měkčí alternativu k tvrdým přírodním zákonům.

Spolek Proexact nehledá pouze přesvědčivé odpovědi na nezodpovězené otázky, ale snaží se klást si otázky zcela nové, ještě nevyřčené, které rozšiřují tvůrčí prostor. Oblast energetiky tak vnímáme v daleko širším významu a v širších souvislostech, než je běžné. Uvědomujeme si, že energetika se dnes prolíná všemi známými obory. Tedy vším, co se týká jak současného, tak především budoucího života stále rostoucího počtu obyvatel naší planety.

Již existující i předvídatelné budoucí energeticko-ekologické problémy vyvolávají mediální hysterii s katastrofickými scénáři kontinentálních blackoutů a navazujících pádů civilizací. Zároveň ale pomáhají vytvářet nové možnosti pro využití efektivnější transformace nevyčerpatelné přírodní energie. Existuje tak obrovská rezerva pro případ kolapsu stávajícího energeticko-ekologického konceptu.

Smutnou skutečností vyspělé společnosti je pak i poznatek, že honba za sociálním blahobytem, ekonomickým růstem a technologickou vyspělostí jde ruku v ruce s výrobou a spotřebou věcí zbytných, nepotřebných či přímo škodlivých. Konzumní společnost, dosavadní vrchol lidského vývoje, tak alokuje významnou část své omezené energie i přírodních zdrojů způsobem zcela nesprávným, na konzumaci věcí naprosto zbytečných. Může se stát smutným paradoxem, že to bude až celkový energetický kolaps, způsobený plýtváním a nadspotřebou, který právě plýtvání a nadspotřebu zastaví či výrazně omezí.

Nechtěné „vyřešení“ jedné krize krizí jinou – ještě větší, může nastat s velkou pravděpodobností, pokud energeticko-ekologické ekologické koncepce v sobě nebudou zároveň zahrnovat předvídatelné dopady. Při jakémkoliv řešení by měl platit jakýsi zákon, tedy „ZA JAKÝCH PODMÍNEK, V JAKÉM ROZSAHU A S JAKÝMI DOPADY“.

Proto nic jiného, než dobrá znalost přírodních zákonů a respekt k vědě, která se jimi řídí, nemůže přinést dlouhodobý předvídatelný efekt.

Tak již před mnoha tisíci lety pouze přírodou vzdělaný rolník uměl využít předvídatelný přírodní efekt střídajícího se ročního období, aby včas zasel a včas sklidil. Současné snahy o jakousi korekci přírodních zákonů ve prospěch člověka, tedy o využití přírody (např. energetických rostlin) k ochraně životního prostředí, může zcela předvídatelně vést k narušení přírodní rovnováhy. Na rozdíl od pouze přírodou vzdělaného rolníka může současný moderní ochránce životního prostředí učinit z úrodné půdy neplodnou zem.

Úkolem vědecké společnosti Proexact není zabývat se podrobným popisem ekologických a energetických problémů, nýbrž na základě jejich vnímání hledat, navrhovat a aplikovat dlouhodobá a efektivní řešení. Řešení, která vědecké výsledky využívají ku prospěchu nejširší veřejnosti a nikoliv úzké skupiny těch, kteří otáčejí kohouty velkého energetického byznysu a jejich politických loutek.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.